บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

Tel: 0844002270
ประเภท: การเงิน, การลงทุน
บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด (MBK Group) ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 พนักงานปัจจุบันมากกว่า 600 คน ดำเนินธุรกิจประเภทเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ทุนจดทะเบียน 1,000,000,000 บาท
Vision (วิสัยทัศน์) : "บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อรายย่อย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี"
Mission (พันธกิจ) : "เสนอการให้บริการสินเชื่อรายย่อยที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้าในราคาที่เหมาะสม ด้วยความรวดเร็วอย่างมีคุณภาพ"
ภาระกิจหลัก : 1. เพิ่มช่องทางการหาลูกค้า
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พัฒนาระบบงาน บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

ตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (ภูเก็ต)
  1. เจ้าหน้าที่สินเช่ื่อรถจักรยานยนต์ (ภูเก็ต) (1) - Urgent

สวัสดิการ

- ค่าน้ำมัน
- ค่า Incentive
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
- ค่าทันตกรรม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- เครื่องแบบพนักงาน
- ซื้อรถจักรยานยนต์ดอกเบี้ยพิเศษ 1%
- ฟิสเนสพนักงาน
- แท็ปแล็ต

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติมาที่ Email : [email protected]

ติดต่อเรา

บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

ร้านรถจักรยานยนต์มือ1 พื้นที่เมืองภูเก็ต

ติดต่อ: HR ธำมรงค์

Tel: 0844002270

Website: https://www.mbkgroup.co.th/th/home