Andaman Breeze Resort

Tel: 0923278434
ประเภท: โรงแรม, ที่พัก
ตำแหน่ง

Engineer

รายละเอียด
- มีความรู้ความสามารถงานช่างทั่วไป
- มีความขยันอดทน รักงานบริการทางด้านการโรงแรม
- มีใบผ่านงาานมา 1-2 ปี
แผนก:
Engineer
จำนวน:
1 อัตรา
ระดับการศึกษา:
อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป
เวลาทำงาน:
งานประจำ
เงินเดือน:
ตามประสบการณ์
ผู้ติดต่อ:
นางสาว ภูชดาภา สุรัตวดี
อีเมล์:
เบอร์ติดต่อ:
0923278434
เบอร์แฟ็กซ์:
075-656481
ลงประกาศเมื่อ:
12 มี.ค. 2563

สวัสดิการ

1. กรณีพนักงานเสียชีวิตทุกกรณี
- โรงแรมฯเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 1 คืน
- พวงหรีด 1 พวง
- เงินช่วยเหลือ 10,000.00 บาท ( เนื่องจากการทำงาน )
- เงินช่วยเหลือ 5,000.00 บาท ( ไม่เนื่องจากการทำงาน)
- และดำเนินการช่วยรวบรวมเงินทำบุญจากเพื่อนร่วมงานและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับก
- ประสานงานด้านประกันสังคมให้แก่พนักงาน

2. กรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต (กรณี พ่อ,แม่ สามี ,ภรรยา, บุตร)
* กรณีทางด้านศาสนาอิสลาม (Funeral Leave)
(ขึ้นอยู่กับความสเหมาะสมของสถานประกอบการ)
- มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
- โรงแรมเดินไปร่วมแสดงความเสียใจมอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
- ดำเนินการรวบรวมเงินในการช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานทุกแผนก
- สามารถลากิจรับเงินได้ 7 วัน หรือ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหัวหน้างานและผุ้จัดการโรงแรม)
* กรณีทางด้านศาสนาพุทธ/ศาสนาอื่นฯ (Funeral Leave)
(ขึ้นอยู่กับความสเหมาะสมของสถานประกอบการ)
- มอบเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
- โรงเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจ,หรือเป็นเจ้าภาพ 1 คืน (ตัวแทนสถานประกอบการ)
- ดำเนินการรวบรวมเงินในการช่วยเหลือจากเพื่อนพนักงานทุกแผนก
- สามารถลากิจรับเงินได้ 7 วัน หรื ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของหัวหน้างานและผุ้จัดการโรงแรม)
3. กรณีพนักงานได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุ ( ตามเอกสารแนบ )
- มอบเงินช่วยเหลือ 1,000 บาท
- เดินทางไปเยี่ยมพนักงานตามความเหมาะสม
4. กรณีพนักงานเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนื่องจากทำงานให้กับโรงแรมต้องนอนพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
- จัดกระเช้าของเยี่ยม 1 ชุด ( ไม่เกิน 600 บาท )
- เดินทางไปเยี่ยมพนักงาน (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์)
5. กรณีพนักงานหรือภรรยาของพนักงานคลอดบุตร
- จัดกระเช้าของเยี่ยม 1 ชุด ( ไม่เกิน 500 บาท )/ หรือมอบของให้กับพนักงาน (ตามความเหมาะสม)
6. กรณีพนักงานครบรอบวันเกิด
- โรงแรมฯ จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดให้พนักงานทุกคนเดือนละ 3 ครั้ง
- มีเค้กวันเกิด 1-2 บอนด์
- มีการ์ดวันเกิดให้กับพนักงาน / หรือติดบอร์ดอวยพระนักงานในเดือนนั้นๆ ทุก 3 เดือนครั้ง
- ผู้บริหาร ,HOD ,พนักงานร่วมอวยพรวันเกิดพนักงาน
7. ห้องอาหารพนักงาน
- โรงแรมฯ จัดหาอาหารและห้องอาหารให้แก่พนักงานโดยอนุญาตให้ทานวันละ 2 มื้อตามตารางที่กำหนดไว้ประกาศให้ทราบ
- พนักงานที่มีวันหยุดไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ
8. ชุดฟอร์มพนักงาน/อื่นๆ (Uniform & ETC. )
- โรงแรมฯ ได้จัดให้ชุดฟอร์มให้แก่พนักงานเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย คนละ2 ชุด
- ป้ายชื่อพนักงาน 1 อัน
- ตู้ล๊อกเกอรื 1 ช่วง (สำหรับพนักงาน2 คน) ตามที่ทางโรงแรมกำหนดให้
9. รถใช้ไปประกอบพิธีต่างๆ หรือติดต่องานหน่วยงานราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องด้วยพนักงาน
- เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไป

10. การคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำปี
- จะมีการคัดเลือกพนักงานดีเด่นประจำเดือน/ประจำปี โดยให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละแผนกตรวจสอบการทำความดีของพนักงานและบันทึกลงในแบบฟอร์มนำส่งแผนกบุคคลเพื่อดำเนินการรวบรวมเสนอต่อผู้จัดการทั่วไป
- มอบประกาศเกียรติคุณแก่พนักงานดีเด่น
- มอบเงิน 1,000.00 บาทเป็นขวัญและกำลังใจ
- ติดประกาศเพื่อแสดงความยินดีกับพนักงาน
11. การตรวจร่างกายประจำปี (Annual Health Examination)
- จะมีการตรวจร่างกายประจำปีให้แก่พนักงานปีละ 1 ครั้ง (ตรวจพื้นฐารนด้านสุขภาพให้กับพนักงาน)
12. การจัด Staff Party
- กิจกรรม Staff Party ให้แก่พนักงานประจำปี 1 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- กิจกรรมแลกของขวัญ ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ประจำปี 1 ครั้งให้แก่พนักงาน
13. การจัด Sport Day
- จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในให้แก่พนักงาน 1 ปี / ครั้ง (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
- กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (ตามความเหมาะสม)
14. สิทธิ์ในการ Entertainment
- ตำแหน่งที่สามารถ Entertainment ผู้มาติดต่อได้ในวงเงินไม่เกินที่กำหนด (ตามความเหมาะสม)
15. ประกันคุณภาพชีวิตของพนักงาน
- กองทุนประกันสังคมในการรักษาพยาบาท กรณี เจ็บป่วย /ทางด้านต่างๆ

16. สิทธิ์ในการไปทัศนะศึกษานอกสถานที่ (ตามนโยบายของทางโรงแรมกำหนดหรือจัดให้มีในแต่ลละปี)
- พนักงานที่มีอายุงาน 1 ขึ้นไป
- โรงแรมฯ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการไปทัศนะศึกษาทั้งหมด
- จัดในช่วง Low Season
17. การจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้แก่พนักงาน
- ตัวแทนของโรงแรมจัดหาสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่ายให้แก่พนักงาน
- พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ซื้อสินค้าราคาพิเศษ
18. Sport Day
- จัดการแข่งขันกีฬาภายในให้แก่พนักงาน
- พนักงานทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
19. วันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วันให้แก่พนักงาน (1 –Weekly- days off )
20. วันหยุดประจำปีตามตำแหน่ง และอายุการทำงาน (Annual leave)
21. วันหยุดนักขัฤกกษ์ 14 วัน / ปี (นับจากวันที่เริ่มเข้าทำงาน) (14 Public Holiday per year )
22. เงินสวัสดิการทางด้านการบริการลูกค้า ( Service Charge)
23. การปรับเงินเดือนเมื่อผ่านทดลองงาน 119 วัน และการปรับเงินเดือนประจำปี
(ตามนโยบายของสถานประกอบการ)
- พนักงานที่มีอายุงานครบ 1 ปีในการทำงาน
- พนักงานที่ผ่านการทดลองงาน 119 วัน
(กรณีที่มีเงือนไขท้ายสัญญาจ้างมีการปรับฐานเงินเดือนและมีการเซ็นรับทราบระหว่างผู้จัดการโรงแรมและพนักงาน และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผุ้จัดการพิจรณาอีกครั้ง
24. การลากิจรับเงินได้ 3 วัน หรือ 7 วัน (กรณีพนักงานที่ผ่านการทดลองงานแล้ว 119 วัน)
- การลาเพื่อสมรส
- การลาเนื่องจากภรรยาคลอดบุตร
- การลาไปเลือกตั้งตามกฏหมายบังคับ
- การลาอุปสมบท/เพื่อทำพิธีทางศาสนาอิสลาม
25. กิจกรรมอบรมพนักงานประจำปี/และการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานราชการทั้งภาครัฐและเอกชน
- การจัดกิจกรรมอบรมพนักงานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเพิ่มความรู้ความสามารถเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การจัดกิจกรรมหรือการส่งเสริมให้พนักงานประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ

วิธีการสมัคร

1. สมัครงานได้ด้วยตนเองกับทางโรงแรม
2. ส่งประวัติการสมัครงานมาที่ [email protected]

ติดต่อเรา

Andaman Breeze Resort

424/1 ม.2 ซ.11/1 ต. อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

ติดต่อ: นางสาว ภูชดาภา สุรัตวดี

Email: [email protected]

Tel: 0923278434

ติดต่อ: 075-656481

Website: www.andamanbreezeresort.com