Central Pattana

Tel: 076291111
ประเภท: ห้างสรรพสินค้า, ร้านค้า
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในนามศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต
รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

สวัสดิการ

รายได้และสวัสดิการ :
-เงินเดือน
-ประกันสังคม , สหกรณ์ออมทรัพย์ , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทันตกรรม (คนไข้ใน-คนไข้นอก)
-ประกันชีวิต ประกันสุขภาพกลุ่มและประกันอุบัติเหตุ
-เงินช่วยเหลือการจัดการงานศพ/เจ้าภาพงานศพ/พวงหรีด
-สิทธิการเบิกค่าเทอมบุตรพนักงาน
-กระเช้าเยี่ยมไข้/เยี่ยมคลอด
-เครื่องแบบพนักงาน
-โบนัสประจำปี และการปรับค่าจ้างประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี/วันหยุดตามประเพณี
-การฝึกอบรมต่างๆ (ภาษาที่สาม/ทักษะด้านต่างๆ/...)
-กิจกรรมสำหรับพนักงานตลอดปี (Birth Day Party, Family Day, Staff Party, Sport Day)
-สวัสดิการอื่นๆ ตามประกาศบริษัทฯ

วิธีการสมัคร

สถานที่สมัครงาน :
สามารถติดต่อกรอกใบสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ แผนกบริหารทุนมนุษย์ CPN Office ชั้น 3
Central Phuket Fastival ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.30 - 17.00 น.
(ยกเว้น วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน :
1.สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
2.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
4.สำเนาใบผ่านงาน, เอกสารอื่นๆ
5.รูปถ่าย 1 หรือ 1.5 นิ้ว 1 รูป

** โปรดแต่งกายสุภาพ **

รูปภาพ

ติดต่อเรา

Central Pattana

เลขที่ 74,75 หมู่ที่ 5 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

Tel: 076291111